Whiplash ved påkørsel

Der har igennem de senere år været ført en del retssager om årsagsforbindelse mellem whiplashgener og en hændelse – typisk et færdselsuheld – i tilfælde hvor påvirkningen har været mindre (lav hastighed). De forsikringsselskaber, der har forsikret de involverede køretøjer, har gjort gældende, at kun ved påkørsel med højere hastighed, kan der udvikles varige skader.

Retsafgørelserne er meget konkrete, men ingen frifinder for et erstatningskrav alene med henvisning til oplysninger om hastigheden ved påkørslen. Hvor der er sket frifindelse har der været andre konkrete forhold i form af forudbestående gener af samme art og/eller usikkerhed omkring den tidsmæssige forbindelse mellem uheldet og genernes opståen. Oplysningerne om den – skønnede – hastighedsændring ved påkørslen tillægges isoleret set ingen nævneværdig betydning. Retsafgørelserne skal ses i lyset af, at der ikke er lægevidenskabelig belæg for at fastslå, at der er en nøjere  sammenhæng mellem kraftpåvirkningen/hastighed ved påkørslen og risiko for at udvikle WAD .  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lægger således ikke oplysninger om anslået påkørselshastighed/hastighedsændring nogen selvstændig betydning i Styrelsens vurderinger, og Retslægerådet har i sin årsberetning og ved flere udtalelser i konkrete sager, slået fast, at påkørselshastigheden kun er et (mindre) moment ud af flere ved bedømmelsen af risikoen for at udvikle WAD, og hvor andre faktorer er væsentligere. Disse faktorer er placering af krop og nakkedrejning hos skadelidte ved påkørslen, køretøjets konkrete indretning (fx anhængertræk, der gør kraftoverførslen ved påkørslen meget direkte), skadelidtes alder, køn og psyko-sociale forhold.

I sager om lavenergitraumer indhenter forsikringsselskaberne/skadevolder ofte en rapport om hastighedsændringen ved påvirkningen/påkørslen. Firmaet Dancrash er hovedleverandøren af disse. Da der imidlertid lægeligt set ikke er nogen nær sammenhæng mellem hastighed og risikoen for at udvikle WAD, og da andre faktorer er væsentligere, tillægges disse rapporter ingen selvstændig værdi, men de indhentes alligevel fortsat.

Udarbejdet i samarbejde med kiropraktor Bo Jørgensen, Brønshøj